ადგილის გაცვლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ლათინური ანბანის სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრიქონი. გაუცვალეთ ადგილი a და b ინდექსებზე მდგომ სიმბოლოებს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში სტრინგი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 100-ს. მეორე სტრიქონში ორი განსხვავებული მთელი რიცხვი a და b, რომელთა მნიშვნელობები არ აღემატება სტრინგის სიგრძეს. მიაქციეთ ყურადღება, რომ სტრინგის სიმბოლოები გადანომრილია 1-დან.

გამოსატანი მონაცემები: იგივე სტრინგი, სიმბოლოებისათვის ადგილის გაცვლის შემდეგ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
grelnandia 4 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
grenlandia დაკოპირება