სიმბოლოების დათვლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სიტყვა, რომლის სიგრძე არ აღემატება 100-ს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის, თუ რამდენჯერ შედის მოცემული სიმბოლო ამ სიტყვაში.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში - მთავრული ლათინური სიმბოლოებით შედგენილი ერთი სიტყვა, მეორე სტრიქონში - ერთი სიმბოლო.

გამოსატანი მონაცემები: რაოდენობა, რამდენჯერაც მოცემულ სიტყვაში გვხვდება მოცემული სიმბოლო.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
ABRACADABRA A დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
ABRACADABRA Q დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება