საუკეთესო ქვეკვადრატი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2008/09, OPEN, BRONZE


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვებისაგან შედგენილიNxM (3 <= N,M <= 100) ზომის ორგანზომილებიანი მასივი. 
იპოვეთ მასში 3x3 ზომის კვადრატი, რომლის ელემენტთა ჯამი მაქსიმალურია.
შესატანი მონაცემები: * სტრიქონი 1: ორი მთელი დადებითი რივხვი - N და M. * სტრიქონები 2..N+1: ყოველი სტრიქონი შეიცავს M ცალ მთელ დადებით რიცხვს. გამოსატანი მონაცემები: * სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი - 3x3 ზომის კვადრატის ელემენტთა მაქსიმალური ჯამი. * სტრიქონი 2: ორი მთელი დადებითი რიცხვი - მოძებნილი კვადრატის ზედა მარცხენა კუთხის ინდექსები.მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 5 5 6 7 4 6 7 7 8 6 5 9 9 8 3 5 8 8 7 6 4 4 5 2 4 5 3 4 2 3 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
71 2 1 დაკოპირება