პალინდრომი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


პალინდრომი ეწოდება ისეთ სიტყვას, რომელიც ერთნაირად იკითხება წინიდან და უკნიდან. მაგალითად, სიტყვა deed პალინდრომია, ხოლო სიტყვა read – არა. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს, პალინდრომია თუ არა მოცემული სიტყვა.

შესატანი მონაცემები: ლათინური მთავრული ასოებისაგან შედგენილი სიტყვა, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 254 სიმბოლოს. 

გამოსატანი მონაცემები: YES – თუ შემომავალი მონაცემი პალინდრომია და NO– წინააღმდეგ შემთხვევაში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
DEED დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
READ დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება