მოსაზღვრე წვეროები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


არაორიენტირებული გრაფი მოცემულია მოსაზღვრეობის მატრიცის საშუალებით. დათვალეთ ისეთი წვეროების რაოდენობა, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდებიან გრაფში არსებული სხვა წვეროების ნახევარს მაინც. გრაფში არ არის ჯერადი წიბოები და მარყუჟები.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია გრაფში წვეროების რაოდენობა n (1 ≤ n ≤ 100). მომდევნო n სტრიქონში აღწერილია მოსაზღვრეობის მატრიცა.

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ ერთი მთელი რიცხვი, ამოცანაში მოყვანილი პირობის მიხედვით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება