გრაფის აღწერის შეცვლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ორიენტირებული გრაფი მოცემულია მოსაზღვრეობის მატრიცის საშუალებით. იგივე გრაფი გამოიტანეთ მეზობელი წვეროების სიათა საშუალებით.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია გრაფში წვეროების რაოდენობა n (1 ≤ n ≤ 100). მომდევნო n სტრიქონში აღწერილია მოსაზღვრეობის მატრიცა.

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ n სტრიქონი. თითოეულში უნდა იყოს ჯერ შესაბამისი წვეროდან გამომავალი წიბოების რაოდენობა, ხოლო შემდეგ ყველა იმ მეზობელი წვეროების ჩამონათვალი, რომელშიც ეს წიბოები შედიან, დალაგებული ზრდადობით.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 3 2 1 3 1 5 2 1 2 2 1 2 დაკოპირება