ოთხნიშნა რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ორი ოთხნიშნა რიცხვი. არცერთი მათგანი არ შეიცავს ნულებს. პირველ მათგანზე შეგიძლიათ ჩაატაროთ შემდეგი ოპერაციები:

  1. გაზარდოთ რიცხვის პირველი ციფრი 1-ით, თუკი ის არ უდრის 9-ს.
  2. შეამციროთ ბოლო ციფრი 1-ით, თუკი ის არ უდრის 1-ს.
  3. ციკლურად (წრიულად) წაანაცვლოთ ყველა ციფრი მარჯვნივ.
  4. ციკლურად (წრიულად) წაანაცვლოთ ყველა ციფრი მარცხნივ.

თქვენი ამოცანაა, პირველი რიცხვიდან მინიმალური რაოდენობის ოპერაციებით მიიღოთ მეორე რიცხვი. მაგალითად, თუ მოცემულია 3443 და 5454, პირველი რიცხვიდან მეორე შეიძლება მივიღოთ ასე: 3443, 4443, 5443, 3544, 4544, 4454, 5454. 6-ზე ნაკლები რაოდენობის ოპერაციით მეორე რიცხვის მიღება შეუძლებელია.

შესატანი მონაცემები: ორ სხვადასხვა სტრიქონში ორი განსხვავებული ოთხნიშნა რიცხვი. არცერთი მათგანი არ შეიცავს ნულებს.

გამოსატანი მონაცემები: ოპერაციების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც საჭიროა პირველი რიცხვიდან მეორის მისაღებად. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3443 5454 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება