დაუნდობელი მასწავლებელი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 128 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2008/09, FEB, BRONZE


დაუნდობელ მათემატიკის მასწავლებელს უნდა, რომ მოსწავლეებს ათვლევინოს მთელი რიცხვის ხარისხები. 

მთელი რიცხვის ხარისხი ეწოდება რიცხვს რომელიც მიიღება, როდესაც რიცხვი N (1 <= N <= 2*10^9) 

მრავლდება თავის თავზე P-ჯერ (1 <= P <= 10^5). მაგალითად 23 არის  2 * 2 * 2 = 8. 

ასევე 12345688  = 123456 * 123456 * ... * 123456 (88-ჯერ) =

 

1129987770413559019467963153621658978635389622595924947762339599136126

3387265547320084192414348663697499847610072677686227073640285420809119

1376617325522768826696494392126983220396307144829544079751988205731569

1498433718478969549886325738202371569900214092289842856905719188890170

0772424218248094640290736200969188059104939824466416330655204270246371

3699112106518584413775333247720509274637795508338904731884172716714194

40898407102819460020873199616

როდესაც ვბეჭდავთ 70 ციფრს ერთ ხაზში. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაითვლის N-ის P ხარისხს. 

ვიცით რომ შედეგი 15000 ციფრს არ აჭარბებს. დაბეჭდეთ თქვენი პასუხი ხაზში 70 ციფრად (რა თქმა უნდა, 

გარდა ბოლო ხაზისა, რომელიც შეიძლება უფრო მოკლე იყოს).

 

 

შეტანის ფორმატი:

* სტრიქონი1: ჰარით გამოყოფილი ორი მთელი რიცხვი: N და P.

 

გამოტანის ფორმატი:

* სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი,რომელიც არის მოქმედების შედეგი.

თითოეულ სტრიქონში უნდა გამოტანილ იქნეს 70 ციფრი, გარდა ბოლო

სტრიქონისა,რომელიც შეიძლება იყოს მოკლე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 15 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
32768 დაკოპირება