ფიგურის ფართობი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 256 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


თქვენ გაქვთ სტრიქონი, რომლიც უნდა გადააკეთოთ 2-განზომილებიან მასივად და შემდეგ მასში იპოვოთ უდიდესი ფიგურის ფართობი. ფიგურაში შედის ყველა ის 1-იანი, რომელიც ერთმანეთის ზევით, ქვევით, მარჯვნივ ან მარცხვნივ იმყოფება (დიაგონალში მყოფი  1-ები მეზობლად არ ჩაითვლება).

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში სტრინგი, რომელიც შედგება 1-ებისგან და 0-ებისგან და რომელიც უნდა გარდაისახოს 2 განზომილებიან მასივში. მეორე სტრიქონში სვეტების რაოდენობა ორგანზომილებიან მასივში (იგულისხმება x-ღერძის სიგრძე, მასივი შეიძლება იყოს არაკვადრატული ფორმის). სტრიგის სიგრძე არ აღემატება 1000 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: უდიდესი ფიგურის ფართობი.

 

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
100100010 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება

შენიშვნა

ეს სტრიქონი გარდაისახებ მატრიცაში  და მიიღება შემდეგი მატრიცა:

1  0  0

1  0  0

0  1  0  

ამ მატრიცაში არის სულ 2 ფიგურა, ფიგურა1 (A[0][0], A[1][0]) და ფიგურა2 : (A[1][2]), მათ შორის უდიდესია ფიგურა 1 და მისი ფართობი  უდრის ორს.