სრულყოფილი სიტყვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


სრულყოფილი ეწოდება  სიტყვას,თუ მასში მოთავსებული რომელიმე ორი ან მეტი განსხვავებული სიმბოლოს რაოდენობა არის ტოლი და არასრულყოფილი ეწოდება, თუ ტოლი არ არის.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი სიტყვა. სიტყვა შედგება დაბალი რეგისტრის (პატარა) ლათინური სიმბოლოებისაგან (არაუმეტეს 2000 სიმბოლოსა).

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში - ერთი სიტყვა, "YES" - თუ სიტყვა სრულყოფილია, ან "NO" - წინააღმდეგ შემთხვევაში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
abba დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
aba დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება