რიცხვების შებრუნება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ორნიშნა რიცხვებისაგან შედგენილი მიმდევრობა. თითოეული რიცხვი შეაბრუნეთ და იმავე თანმიმდევრობით დაბეჭდეთ.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი n – მიმდევრობის წევრთა რაოდენობა. მეორე სტრიქონში შემოდის n ცალი მთელი ორნიშნა დადებითი რიცხვი.

          გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში იმავე თანმიმდევრობით რიცხვების შებრუნებული მნიშვნელობები. თუ ორნიშნა რიცხვი 0–ით ბოლოვდება, მისი შებრუნებული რიცხვი ერთნიშნა ჩანაწერით გამოიტანეთ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 15 92 70 44 27 30 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
51 29 7 44 72 3 დაკოპირება