კლაუსტროფობია

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 128 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2009/10, NOV, BRONZE


ფერმერმა ჯონმა იყიდა N (2 <= N <= 2,000) ძროხა, რომლებიც გადანომრილია
თანმიმდევრულად 1-დან N-მდე. მათ არ უყვართ ერთმანეთთან ძალიან ახლოს
ყოფნა. ჯონმა ჩაიწერა ძროხების კოორდინატები X_i,Y_i (1 <= X_i <= 100,000; 
1 <= Y_i <= 100,000). რომელიღაც ორი მათგანი იმყოფება ერთმანეთთან 
ყველაზე ახლოს. იპოვეთ ისინი და გამოიტანეთ მათი ნომრები ზრდადობით
  მაგალითად, განვიხილოთ საძოვარი, რომელზეც 9 ძროხაა: 

          10 | . . . . . . . 3 . . . . .
           9 | . 1 . . 2 . . . . . . . .
           8 | . . . . . . . . . . . . .
           7 | . . . . . . . . . . 4 . .
           6 | . . . . . . 9 . . . . . .
           5 | . 8 . . . . . . . . . . .
           4 | . . . . . 7 . . . . . . .
           3 | . . . . . . . . . 5 . . .
           2 | . . . . . . . . . . . . .
           1 | . . . . 6 . . . . . . . .
           0 ---------------------------
                      1 1 1 1
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

   ცხადია, რომ ერთმანეთთან ყველაზე ახლოს იმყოფებიან 7 და 9 ძროხები, 
რადგან მათ შორის მანძილია sqrt(1*1+2*2) = sqrt(5), ამიტომ პასუხია 7 და 9.

შეტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი: N
* სტრიქონი 2..N+1: სტრიქონი i შეიცავს i-ური ძროხის კოორდინატებს, რომლებიც
         წარმოადგენენ ჰარით გაყოფილ ორ რიცხვს: X_i Y_i.

გამოტანის ფორმატი:

* სტრიქონი 1: ერთმანეთთან ყველაზე ახლოს მდგომი ორი ძროხის ნომრები (ჯერ უმცირესი 
      ნომერი, მერე - უდიდესი)მაგალითები

შესატანი მონაცემები
9 2 9 5 9 8 10 11 7 10 3 5 1 6 4 2 5 7 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
7 9 დაკოპირება