მწკრივი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 256 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2008/09, MAR, SILVER


 ფერმერ ჯონს ჰყავს N (1 <= N <= 100,000) ძროხა, მიმდევრობით გადანომრილი 1-დან N-მდე, 
რომლებიც დგანან ერთ მწკრივად. i-ური ძროხა სიმაღლე არის H_i (1 <=H_i <= 1,000,000).
 
ყოველი ძროხა იყურება თავის მარცხნივ, თავისზე უფრო მაღალი ინდექსის მქონე ძროხისაკენ.
ჩვენ ვამბობთ რომ ძროხა i იყურება  ძროხა j-სკენ, თუ i < j და H_i <H_j. ყოველი i-ური
ძროხისათვის, ჯონს სურს იცოდეს იმ პირველი ძროხის რიგითი ნომერი, რომლისკენაც იყურება ძროხა i.

შეტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: ერთი მთელი დადებითი რიცხვი N.
* სტრიქონები 2..N+1: ხაზი i+1 შეიცავს ერთ მთელ დადებით რიცხვს H_i.


გამოტანის ფორმატი:
* სტრიქონები 1..N: სტრიქონი i შეიცავს ერთ მთელს, რომელიც წარმოადგენს უმცირეს ინდექსს
 ყველა იმ შესაძლო ვარიანტიდან, რომლისკენაც შეიძლება იყურებოდეს ძროხა i.
თუ ასეთი ძროხა არ არსებობს, გამოიტანეთ 0. მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 3 2 6 1 1 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 3 0 6 6 0 დაკოპირება

შენიშვნა

შეტანის დეტალები:
ჯონს ყავს 6 ძროხა, რომელთა სიმაღლეებია: 3, 2, 6, 1, 1 და 2.
გამოტანის დეტალები:
ძროხა 1 და 2 ორივე უყურებს ძროხას 3; ძროხა 4 და 5 ორივე უყურებს ძროხას 6; 
ძროხა 3 და 6 კი არცერთ სხვა ძროხას არ უყურებენ.