გამყოფების რაოდენობა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი N (0 < N < 30000) რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს ამ რიცხვის განსხვავებული გამყოფების რაოდენობას თავად ამ რიცხვისა და 1-ის ჩათვლით.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N .

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი მთელი რიცხვი – N–ის გამყოფთა რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
36 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
9 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
13 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
25 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება

შენიშვნა

განმარტება: 36-ის გამყოფებია - 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. სულ მათი რაოდენობაა 9.  25-ის გამყოფებია - 1, 5, 25.