ორი წილადი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის ორი წილადის ჯამს.

შესატანი მონაცემები: ორი სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია თითო წილადი. თითოეული წილადი წარმოდგენილია ორი რიცხვით დიაპაზონით ერთიდან ათი ათასამდე, რომლებიც გაყოფილი არიან გაყოფის ნიშნით (დახრილი ხაზით). წილადებში მთელი ნაწილი გამოყოფილი არ არის და შესაბამისად ისინი შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს არაწესიერი სახით.

გამოსატანი მონაცემები: ორი წილადის ჯამი. პასუხში სპეისით უნდა იყოს გამოყოფილი მთელი და წილადი ნაწილები. წილადი აუცილებლად უკვეცი და წესიერი უნდა იყოს. თუ მთელი ნაწილი 0-ის ტოლია, მხოლოდ წილადი ნაწილი უნდა გამოვიტანოთ. თუ წილადი ნაწილი არ არსებობს, მხოლოდ მთელი ნაწილი გამოიტანეთ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1/3 1/2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5/6 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3/2 7/5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 9/10 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
7/3 8/3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 დაკოპირება