თავად გამოიცანით

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი N (2<N<2022). დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ლათინური მთავრული "O"-ებისგან დახატავს N-ის შესაბამისი ზომის "O"-ს. დამოკიდებულება N-სა და გამოსატან მონაცემებს შორის თავად გამოიცანით ქვემოთ მოყვანილი მაგალითით.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N.

გამოსატანი მონაცემები: O.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
OOOO O O O O OOOO დაკოპირება