კენტი რიცხვების ჯამი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


გამოთვალეთ ყველა კენტი რიცხვის ჯამ A რიცხვიდან B რიცხვამდე.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ჰარით დაშორებული ორი მთელი რიცხვი A და B (0 <= A, B <= 200) .

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი მთელი რიცხვი – A-დან  B-მდე ყველა კენტი რიცხვის ჯამი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
22 29 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
104 დაკოპირება