ყველა შესაძლო ჯამის გენერაცია

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია რიცხვი N (2<N<30). დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოიტანს მთელი რიცხვების ყველა შესაძლო განსხვავებულ ჯამს, რომლითაც შეიძლება N-ის მიღება. 

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N.

გამოსატანი მონაცემები: ყველა შესაძლო ჯამი, რომლითაც შეიძლება N მივიღოთ. თითოეული ჯამის შიგნით რიცხვები დალაგებული უნდა იყოს ზრდადობით და თავად ჯამებიც დალაგებული ინდა იყოს ლექსიკოგრაფიულად.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 4 2 3 5 დაკოპირება