სიტყვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ცალი სიტყვა. თითოეულისათვის გამოთვალეთ მასში განსხვავებული სიმბოლოების რაოდენობა.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<N<100)- სიტყვების რაოდენობა. მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში - თითო სიტყვა, რომლის სიგრძე არ აღემატება 30 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: N ცალ სტრიქონში - განსხვავებული სიმბოლოების რაოდენობა შესაბამისი სიტყვისათვის.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 EQUITYEQU IQUETTT PPPPPP დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 5 1 დაკოპირება