სიმრავლე და ოპერაციები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ცარიელი სიმრავლე. მასზე ტარდება 3 ტიპის ოპერაცია:
1 x : დავამატოთ  x ელემენტი სიმრავლეში.
2 x: წავშალოთ  x ელემენტი სიმრავლიდან (თუ  ელემენტი სიმრავლეში არ არის, ოპერაცია უქმდება).
3 x: თუ  x ელემენტი სიმრავლეში არის დავბეჭდოთ სიტყვა "Yes", წინააღმდეგ შემთხვევაში დავბეჭდოთ სიტყვა "No".

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი  Q - ოპერაციათა რაოდენობა. მომდევნო   სტრიქონიდან თითოეულში - თითო ოპერაციის აღწერა ორ-ორი რიცხვით x  და  y, სადაც   x არის ოპერაციის ტიპი, ხოლო  y - მთელი რიცხვი.

შეზღუდვები:

1<Q<100000;

1<=x<=3;

1<=y<=1000.

გამოსატანი მონაცემები: მესამე ტიპის ყოველი ოპერაციისათვის ცალკე სტრიქონში გამოიტანეთ სიტყვა "Yes", თუ   რიცხვი გვხვდება სიმრავლეში და სიტყვა "No", თუ იგი სიმრავლეში არ გვხვდება.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
8 1 9 1 6 1 10 1 4 3 6 3 14 2 6 3 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
Yes No No დაკოპირება