რამდენი ლუწი და რამდენი კენტია?

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სამი მთელი დადებითი რიცხვი a, b და c. მათი წყვილ-წყვილად შეკრებით მიიღეს სამნაირი ჯამი a+b, a+c და b+c. მიღებული ჯამებიდან რამდენია ლუწი და რამდენი კენტი?

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში სამი მთელი დადებითი რიცხვი a, b და c.

გამოსატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - ლუწი ჯამების რიცხვი და კენტი ჯამების რიცხვი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
12 19 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 2 დაკოპირება