უდიდესი კორექტული ქვესტრიქონი 2

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სტრინგი, რომელიც შედგება  მხოლოდ მრგვალი და ფიგურული ფრჩხილებისაგან. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს მასში უდიდესი კორექტული ქვესტრინგის სიგრძეს.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში '(',  ')', '{' და '} სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრინგი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 1000000 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: უდიდესი კორექტული ქვესტრინგის სიგრძე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
}({()}))() დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება