უდიდესი კორექტული ქვესტრიქონი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სტრინგი, რომელიც შედგება '(' და ')' სიმბოლოებისაგან. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს მასში უდიდეს კორექტული ქვესტრინგის სიგრძეს.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში '(' და ')' სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრინგი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 100000 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: უდიდესი კორექტული ქვესტრინგის სიგრძე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
)()((()))( დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
8 დაკოპირება