მხედრის უმოკლესი გზა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ორი უჯრა საჭადრაკო დაფაზე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს სვლების რა მინიმალური რაოდენობით მოახერხებს მისვლას მხედარი პირველი უჯრიდან მეორეზე.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში - საწყისი უჯრის კოორდინატები. მეორე სტრიქონში - საბოლოო უჯრის კოორდინატები. სვეტები გადანომრილია მარცხნიდან მარჯვნივ 1-დან 8-მდე. სტრიქონები გადანომრილია ზემოდან ქვემოთ 1-დან 8-მდე.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში - სვლების მინიმალური რაოდენობა, რომლითაც მოახერხებს მისვლას მხედარი პირველი უჯრიდან მეორეზე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
8 1 7 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
7 5 5 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება