წრფივი მიმდევრობები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


წრფივი მიმდევრობა ვუწოდოთ დალაგებულ სამეულს (s1,s2,s3), სადაც სხვაობა
s2-s1 ტოლია სხვაობის s3-s2.  მაგალითად: (1,2,3), (2,4,6) და (14,21,28).

მოცემულია დალაგებული S (3 <= S <= 30) სიმრავლე, რომელიც განსხვავებული
რიცხვებისაგან შედგება დიაპაზონიდან 1..100, დათვალეთ წრფივი მიმდევრობების რაოდენობა


შეტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: A ერთიმთელი რიცხვი - S.
* სტრიქონი 2: ზრდადობით დალაგებული S ცალი მთელი დადებითი რიცხვი.
გამოტანის ფორმატი: * სტრიქონი 1 : ერთი მთელი რიცხვი - წრფივი მიმდევრობების რაოდენობა.მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 1 2 3 4 6 8 9 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 დაკოპირება

შენიშვნა

გამოტანის განმარტება:

ეს 5 მიმდევრობაა:
1 2 3
2 3 4
2 4 6
3 6 9
4 6 8