კალკულატორი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც შეასრულებს შეკრების, გამოკლების, გაყოფის და გამრავლების ოპერაციებს.

 შესატანი მონაცემები: სტრიქონები რიგრიგობით შეიცავს რიცხვებს და  არითმეტიკული ოპერაციის ნიშნებს. პირველად ყოველთვის რიცხვი შემოდის. არითმეტიკული ოპერაციის ნიშნებია  +, -, *,  / (შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა). ოპერციები უნდა შესრულდეს თანმიმდევრობით, მათი პრიორიტეტების გათვალისწინების გარეშე, და დასრულდეს მაშინ, როცა შემოვა ნიშანი =. შესატანი რიცხვები და შედეგიც მოთავსებულია დიაპაზონში -10 8 -დან 10 8 -მდე. გაყოფის ოპერაცია სრულდება მთელად, ანუ 100/3 * 3 =  99.

 გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - გამოთვლების შედეგი.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1 + 1 = დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
10 - 21 * 5 = დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
-55 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
100 / 3 * 3 = დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
99 დაკოპირება