საერთო გამყოფები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ცალი რიცხვი (N=2 ან N=3). დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იპოვის ამ რიცხვების ყველა საერთო გამყოფს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N. მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი დიაპაზონში 1-დან 108-მდე.

გამოსატანი მონაცემები: ზრდადობით დალაგებული საერთო გამყოფები თითო სტრიქონში - თითო. რიცხვი 1 ითვლება საერთო გამყოფად.




მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 75 125 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 5 25 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 110 22 88 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 2 11 22 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 66 11 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება