სვეტები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: cin

გამომავალი მონაცემები: cout


N ცალი სვეტი განლაგებულია ერთ მწკრივში. გარკვეული მოწყობილობის დასამონტაჟებლად უნდა შეირჩეს ორი სვეტი, რომელთა შორის არ უნდა იყოს სვეტი, რომელიც მაღალია ერთ-ერთ მათგანზე მაინც. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის იმ წყვილთა რაოდენობას, რომელიც მოცემულ პირობას აკმაყოფილებს.

 

შესატანი მონაცემები:

პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1 ≤ N ≤ 500 000), მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში 2 მილიარდზე ნაკლები მთელი დადებითი რიცხვი.

 

გამოსატანი მონაცემები:

სვეტთა ისეთი წყვილების რაოდენობა, რომელთა შორის არ დგას არცერთ მათგანზე მეტი სხვა სვეტი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 4 1 3 3 5 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
9 დაკოპირება

შენიშვნა

თუ სვეტებს გაადავნომრავთ 1-დან 6-მდე, მაშინ ასეთი წყვილები ინდექსების მიხხედვით იქნებიან: (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (3,5), (4,5), (5,6).