ტოლფერდა სამკუთხედი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ტოლფერდა ეწოდება სამკუთხედს, რომლის ზუსტად ორი გვერდია ტოლი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, არის თუ არა სამკუთხედი ტოლფერდა.

შესატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი, რომლებიც აღნიშნავენ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებს. რიცხვების დიაპაზონი 1-დან 1000-მდე. გარანტირებულია, რომ მოცემული სიგრძეებით სამკუთხედი ყოველთვის აიგება.

გამოსატანი მონაცემები: სიტყვა "YES", თუ სამკუთხედი ტოლფერდაა და სიტყვა "NO" - წინააღმდეგ შემთხვევაში. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 5 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
9 9 9 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება