ერთიანები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც N (1 ≤ N ≤ 1000000) ცალი ერთიანისაგან შედგენილ რიცხვს კვადრატში აიყვანს თვლის ათობით სისტემაში.  

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N. 

გამოსატანი მონაცემები: N ცალი ერთიანისგან შედგენილი რიცხვის კვადრატი. 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
121 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
9 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
12345678987654321 დაკოპირება