მარტივი გამოსახულება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2007-08, დასკვნითი


მოცემულია კორექტული არითმეტიკული გამოსახულება, რომელიც შედგენილია ციფრებისაგან, შეკრებისა და გამრავლების ნიშნებისაგან (+ და *). შეკრების და გამრავლების ნიშნები განლაგებულია მონაცვლეობით: +, *, +, *, ... (მაგალითად: 1+2*3+4*5) და მათი საერთო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის მოცემული გამოსახულების შედეგს.

შესატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში მოცემული არითმეტიკული გამოსახულება.

გამოსატანი მონაცემები: არითმეტიკული გამოსახულების შედეგი.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1+2*3+4*5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
27 დაკოპირება