კალათბურთი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


კალათბურთის მატჩი შედგება ოთხი პერიოდისაგან. გამარჯვებულად ითვლება ის გუნდი, რომელიც ოთხივე პერიოდის ჯამში მეტ ქულას მოაგროვებს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ოთხი პერიოდის მონაცემების მიხედვით გამოავლენს მატჩის გამარჯვებულს.

შესატანი მონაცემები: ოთხ სტრიქონში თითო წყვილი რიცხვი, სადაც პირველი აღნიშნავს პირველი გუნდის მიერ მოგროვებულ ქულებს შესაბამის პერიოდში, ხოლო მეორე რიცხვი - მეორე გუნდის მიერ მოგროვებულ ქულებს შესაბამის პერიოდში. არცერთი რიცხვი არ აღემატება 100-ს.

გამოსატანი მონაცემები: პირველი გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში გამოიტანეთ სიტყვა "FIRST", მეორე გუნდის გამარჯვების შემთხვევში - "SECOND",  თანაბარი ქულების შემთხვევაში - "OVERTIME".
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
23 25 33 27 28 28 26 25 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
FIRST დაკოპირება