სამკუთხედები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2007-08, საწყისი, 7-8


მოცემულია სამკუთხედის პერიმეტრი N რამდენი განსხვავებული სამკუთხედი შეიძლება ავაგოთ ასეთი პერიმეტრით?

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (1<N<100000).

გამოსატანი მონაცემები: განსხვავებული სამკუთხედების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება