მინიმალური სხვაობა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2007-08, საწყისი, 7-8


მოცემულია 4 განსხვავებული ციფრი. მათგან არცერთი არ უდრის ნულს. შეადგინეთ ამ ციფრებისაგან ორი ორნიშნა რიცხვი ისე, რომ თითო ციფრი მხოლოდ ერთხელ იყოს გამოყენებული და მიღებულ რიცხვებს შორის სხვაობა მინიმალური იყოს.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ოთხი ციფრი.

გამოსატანი მონაცემები: მინიმალური სხვაობა ყველა შესაძლო ვარიანტს შორის ზემოთ აღწერილი წესით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 2 9 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება