მანუსკრიპტები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


N ბერმა უნდა გადაწეროს M ცალი მანუსკრიპტი. ბერები გადანომრილი არიან 1-დან N-მდე. ცნობილია, რომ i-ური ბერს მანუსკიპტის გადასაწერად სჭირდება Di დღე მიხედავად იმისა, თუ რა ზომისაა დოკუმენტი. გადაწერის დასრულების მომდევნო დღიდანვე ბერ იწყებს ახალი მანუსკრიპტის გადაწერას. თუკი რამდენიმე ბერი მუშაობას ერთსა და იმავე დღეს იწყებს, მაშინ ჯერ სამუშაოს ირჩევს უმცირესი ნომრის მქონე ბერი. პირველ დღეს ყველა N ბერი იწყებს მუშაობას. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის იმ ბერის ნომერს, რომელიც დაიწყებს ბოლო მანუსკრიპტის გადაწერას და ასევე დაადგენს იმ დღეს, როცა ეს მოხდება.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი N (1 ≤ N ≤ 1000) და M (1 ≤ M ≤ 2*109). მეორე სტრიქონში მოცემულია N ცალი მთელი რიცხვი Di, 1 ≤ i ≤ N (1 ≤ Di ≤ 15, Di - მთელი დადებითი რიცხვია). 

გამოსატანი მონაცემები: ორი საძებნი რიცხვი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 22 1 2 3 4 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 9 დაკოპირება