იმავე ციფრებით

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2007/08, #4


მოცემულია მთელი რიცხვი N. იპოვეთ მასზე მეტი უმცირესი რიცხვი, რომელიც იმავე ციფრებისაგან იქნება ჩაწერილი.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (1<N<1000000).

გამოსატანი მონაცემები: საძებნი რიცხვი. თუ ასეთი რიცხვი არ არსებობს, გამოიტანეთ 0.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
156 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
165 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
330 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
27711 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
71127 დაკოპირება