კატერი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2006/07, JAN, BRONZE


ფერმერ ჯონს სურს, კატერით გაასეირნოს საკუთარი ძროხები, მაგრამ კატერში მხოლოდ ორი 
ძროხა ეტევა. კატერის ტვირთამწეობა არის S (1 <= S <= 1,000,000). ფერმერ ჯონსს ჰყავს
ზუსტად N (2 <= N <= 20,000) ძროხა, რომლებიც გადანომრილია 1-დან N-მდე.
i-ური ძროხის წონაა L_i (1 <= L_i <= 1,000,000). ორი ძროხა კატერში თავსდება, თუ
მათი წონის ჯამი არ აღემატება კატერის ტვირთამწეობას. ფერმერ ჯონს აინტერესებს, 
ძროხათა რამდენ განსხვავებულ წყვილს შეუძლია კატერში მოთავსება.

შესატანი მონაცემები:
* სტრიქონი 1: ორი მთელი რიცხვი - N და S.
* სტრიქონები 2..N+1: სტრიქონი ნომრით i+1 შეიცავს ერთ მთელ რიცხვს: L_i
გამოსატანი მონაცემები: * სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი - იმ ძროხათა წყვილების რაოდენობა,
რომელთაც შეუძლიათ კატერში მოთავსდნენ.მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 6 3 5 2 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება

შენიშვნა

ეს ოთხი წყვილია: 1 და 3, 1 და 4, 2 და 4, 3 და 4