ყვავილები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2006/07, OPEN, BRONZE


ბესიმ გადაწყვიტა ფერმაში, ღობის გასწვრივ ყვავილები დარგოს. „მე დავრგავ ყვავილების გრძელ რიგსF (7 <= F <= 10,000) “

გაიფიქრა მან - "ყოველ მესამე ძირს დავრგავ ვარდს, ყოველ მეშვიდეს ბეგონიას, ყოველ მეოთხეს მიხაკს." ამის შემდეგ

საინტერესოა, რამდენი ადგილი დამრჩება რიგში ცარიელი? დაეხმარეთ მას გამოთვლაში.

წაიკითხეთ K (1 <= K <= 100) რაოდენობის დარგვების აღწერა, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს რიცხვით წყვილს

- L (1 <= L <= F) გვიჩვენებს დარგვის საწყის პოზიციას (L=1 - პირველი პოზიციაა), ხოლო I (1 <= I <= F) გვიჩვენებს ინტერვალს.

დაითვალეთ დარგვების შემდეგ რიგში დარჩენილი ცარიელი ადგილების რაოდენობა.

ბესიმ შეიძლება დარგვები შემდეგნაირად განახორციელოს: 

30 3     [30 ადგილი; 3 სახეობის ყვავილი]

1 3      [ვარდები იწყება 1-ლი ადგილიდან და ჩარგულია ყოველ მე-3 ადგილში]

3 7      [ბეგონიები იწყება მე-3 ადგილიდან და ჩარგულია ყოველ მე-7 ადგილში]

1 4      [მიხაკები იწყება 1-ლი ადგილიდან და ჩარგულია ყოველ მე-4 ადგილში] 

 

დასარგველი რიგი თავიდან ასე გამოიყურება:

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ვარდების დარგვის შემდეგ ასეთ სახეს იღებს:

    R . . R . . R . . R . . R . . R . . R . . R . . R . . R . .

ბეგონიების დარგვის შემდეგ ასეთ სახეს იღებს:

    R . B R . . R . . R . . R . . R B . R . . R . B R . . R . .

მიხაკების დარგვის შემდეგ კი ასეთია:

    R . B R D . R . D R . . R . . R B . R . D R . B R . . R D . 

ყველა ყვავილის დარგვის შემდეგ სულ 13 ცარიელი ადგილი რჩება. 

შეტანის ფორმატი: 

* სტრიქონი 1: ჰარით გამოყოფილი ორი რიცხვი F და K 

* სტრიქონები 2..K+1: ყოველი j-ური სტრიქონი შეიცავს ჰარით გამოყოფილ ორ მთელ რიცხვს L_j და I_j დარგვის საწყის და ინტერვალის მახასიათებლებს

გამოტანის ფორმატი: 

* სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი - დარგვების განხორციელების შემდეგ დარჩენილი ცარიელი ადგილების რაოდენობა.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
30 3 1 3 3 7 1 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
13 დაკოპირება