ჩაფიქრებული რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2007/08, OCT, BRONZE


ფერმერი ჯონი ბესის ეთამაშება შემდეგ თამაშს - იგი ჩაიფიქრებს ორ მთელ
რიცხვს A-სა და B-ს (1 <= B <= A <= 500) და ბესიმ უნდა გამოიცნოს,
რა რიცხვები ჩაიფიქრა ჯონმა. ამ რიცხვების გამოსაცნობად ჯონი ბესის აძლევს
ერთ მთელ რიცხვს N (1 <= N <= 1,000) და ეუბნება, რომ მის ჩაფიქრებულ
ორ რიცხვს შორის უდიდესის კვადრატი მეტია მათ შორის უმცირესის კვადრატზე
მოცემული N რიცხვით. გონებამახვილი ბესი ხვდება, რომ მოცემული რიცხვისთვის
შესაბამისი წყვილების რაოდენობა შეიძლება ერთზე მეტი იყოს. ამიტომ მას
სჭირდება დახმარება ისეთი პროგრამის დაწერაში, რომელიც გამოითვლის
სათანადო წყვილების რაოდენობას.

შეტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი: N

გამოტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი, რომელიც წარმოადგენს სათანადო
              წყვილების რაოდენობას


მაგალითები

შესატანი მონაცემები
15 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება

შენიშვნა

შეტანის განმარტება:
მოითხოვება ისეთი წყვილების (A, B) რაოდენობის პოვნა, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას: A^2 = B^2 + 15?

გამოტანის განმარტება:
არსებობს ორი ასეთი წყვილი: (A, B) = (4, 1) და (A, B) = (8, 7)