სტატისტიკა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2007/08, MAR, BRONZE


მოცემულია N (1 <= N <= 500) რიცხვისაგან შედგენილი კრებული. მასში შემავალი 
X_i (-5,000 <= X_i <= 5000) რიცხვებისათვის გამოთვალეთ ორი სტატისტიკა: 
  * საშუალო მნიშვნელობა (ყველა რიცხვის ჯამი გაყოფილი N-ზე) 
  * მედიანა (თუ N კენტია - შუა ადგილას მდებარე რიცხვი N დასორტირებულ რიცხვს
      შორის, ხოლო თუ N - ლუწია, მაშინ შუა ორ ადგილას მყოფი რიცხვების
      საშუალო მნიშვნელობა, დასორტირებულ N რიცხვს შორის)
თქვენი პასუხი სწორად ჩაითვლება, თუ მისი განსხვავება ოფიციალური პასუხისაგან 
განსხვავდება არაუმეტეს 0.002-ისა.

შეტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი N
* სტრიქონები 2..N+1: სტრიქონი i+1 შეიცავს ერთ მთელ რიცხვს: X_i

გამოტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: შემომავალი კრებულის საშუალო მნიშვნელობა
* სტრიქონი 2: შემომავალი კრებულის მედიანამაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 12 4 6 8 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6.400000 6.000000 დაკოპირება

შენიშვნა

გამოტანის დეტალები:

(12+4+6+8+2)/5=6.4
დალაგებული {2, 4, 6, 8, 12} კრებულის შუა რიცხვია 6.