მთვლემარე გამოთვლები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2006/07, DEC, BRONZE


ბესი თვლემდა, გადადად-გადმოდიოდა ფხიზელიდან მთვლემარე და პირიქით ფხიზელ მდგომარეობაში, ისევე, როგორც ჩვენ გვემართება, როცა დაღლილები ვართ. ხანდახან ის ითვლიდა ცხვრებს, როცა არ შეეძლო დაძინება. ბესის აზრი არის გამახვილებული და წარმოიდგენს რიცხვებს როცა ითვლის. მან შეამჩნია რომ ციფრები მეორდებოდა და დაინტერესდა: რამდენჯერ გამეორდება თითოეული ციფრი მოცემულ მიმდევრობაში. დაწერეთ პროგრამა ამ შეკითხვის პასუხის მოსაძებნად. მოცემულია ორი მთელი  M და N (1 <= M <= N <= 2,000,000,000 და N-M <= 500,000), რამდენჯერ მეორდება თითოეული ციფრი?

 მაგალითად 129..137 შუალედში შეიცავს რიცხვებს: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. დაითვალეთ ციფრები და მიიღებთ:

   1x0      1x5

  10x1      1x6

   2x2      1x7

   9x3      0x8

   1x4      1x9

შესატანი მონაცემები:

სტრიქონი 1: ორი ჰარით გამოყოფილი მთელი: M და N.

 

გამოსატანი მონაცემები:

სტრიქონი 1: ათი ჰარით გამოყოფილი მთელი, თითოეული მიუთითებს შესაბამისად (0..9)ციფრების რაოდენობას თანამიმდევრულად.

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
129 137 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 10 2 9 1 1 1 1 0 1 დაკოპირება