5-ის ჯერადები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ცალი რიცხვი. გამოთვალეთ, რამდენი მათგანი იყოფა 5-ზე უნაშთოდ.

შემავალი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=100) - რიცხვების რაოდენობა. მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი. რიცხვების დიაპაზონი 1-დან მილიარდამდე.

გამოსატანი მონაცემები: 5-ის ჯერადი რიცხვების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 14 5455 360 222 4545 6640 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება