3-ის ჯერადების გარდა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულ შუალედში მნიშვნელობათა ზრდადობით ამობეჭდეთ ყველა რიცხვი, გარდა 3-ის ჯერადებისა.

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი L და R (1 <=L,R<= 10000, L<=R) - შუალედის დასაწყისი და ბოლო.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში შუალედში შემავალი ყველა რიცხვი ზრდადობით გარდა 3-ის ჯერადებისა, შუალედის დასაწყისისა და ბოლოს ჩათვლით. ყოველი ტესტი შეიცავს ერთ მაინც გამოსატან რიცხვს.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
11 18 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
11 13 14 16 17 დაკოპირება