რიცხვის უდიდესი ციფრი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია რიცხვი N (1 <= N <= 1018). იპოვეთ მისი უდიდესი ციფრი.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N.

გამოსატანი მონაცემები: N-ის უდიდესი ციფრი. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3238865 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
8 დაკოპირება