ჯერადები შუალედში

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია რიცხვითი შუალედი a-დან b-მდე. გამოთვალეთ, ამ შუალედიდან რამდენი რიცხვი იყოფა უნაშთოდ k-ზე შუალედის საზღვრების ჩათვლით.

შესატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში სამი მთელი რიცხვი a, b და k (1 <= a, b, k <= 106, a<b).

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - იმ რიცხვების რაოდენობა მოცემული შუალედიდან, რომელიც k-ზე უნაშთოდ იყოფა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
15 35 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება