წყვილ-წყვილად ნამრავლი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სამნიშნა რიცხვი. გამოთვალეთ მისი ციფრების წყვილ-წყვილად ნამრავლთა ჯამი. მაგალითად, 853-ის ციფრები რომ წყვილ-წყვილად გადავამრავლოთ, მივიღებთ 8*5=40, 8*3=24 და 5*3=15. ნამრავლთა ჯამი კი იქნება 40+24+15=79.

შესატანი მონაცემები: ერთი სამნიშნა რიცხვი.

გამოსატანი მონაცემები: მოცემული სამნიშნა რიცხვის ციფრების წყვილ-წყვილად ნამრავლთა ჯამი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
853 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
79 დაკოპირება