საწყისი ნომრები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N არაუარყოფითი რიცხვისაგან შედგენილი A მასივი. დაალაგეთ მასივი და გამოიტანეთ დასორტირებული ელემენტების საწყისი ნომრები.

მაგალითი:

A={4,5,3,7,1}

სორტირების შემდეგ მასივი გახდება A={1,3,4,5,7}.

საწყისი ნომრების სია იქნება "4 2 0 1 3"   

შენიშვნა: მასივის საწყისი ინდექსია 0.

გამოსატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N - მასივის ზომა. მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი.

შესატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში დალაგებული მასივის საწყისი ინდექსები.

შეზუდვები:

1<=N<=106

0<=A[i]<=106

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 4 5 3 7 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 2 0 1 3 დაკოპირება