ტოლი რიცხვები

დროის ლიმიტი: 3 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ელემენტისაგან შედგენილი A მასივი. გამოთვალეთ განსხვავებულ ინდექსთა (i, j) წყვილების რაოდენობა, რომელთათვისაც j>=i და A[i] = A[j].

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი T. თითოეული ტესტისათვის შემოდის ორი სტრიქონი - პირველ სტრიქონში მასივის ელემენტები N, მეორე სტრიქონში - A მასივის ელემენტები..

გამოსატანი მონაცემები: თითოეული ტესტისთვის თითო მთელი რიცხვი - ინდექსთა განსხვავებული წყვილების რაოდენობა, რომელიც ზემოთ აღნიშნულ პირობას აკმაყოფილებს.

შეზღუდვები
1 <= T <= 10
1 <= N <= 10^6
-10^6 <= A[i] <= 10^6, სადაც 0 <= i < N
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 5 1 1 1 1 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 4 15 დაკოპირება