სამნიშნა რიცხვი და ნაშთები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სამნიშნა რიცხვი. გამოთვალეთ მისი გაყოფის ნაშთები საკუთარ ციფრებზე. არცერთი ციფრი არ არის 0-ის ტოლი.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი სამნიშნა რიცხვი.

გამოსატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი - მოცემული რიცხვის გაყოფის ნაშთი მისსავე ასეულების, ათეულები და ერთეულების თანრიგში მდგომ რიცხვებზე შესაბამისი თანმიმდევრობით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
754 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 4 2 დაკოპირება