ბინარული სტრიქონები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სტრინგი, რომელიც შედგენილია 0-ებისა და 1-ებისაგან. წაშალეთ მასში მეზობელი სიმბოლოებისაგან შედგენილი ყველა წყვილი, რომლებიც ერთნაირი სიმბოლოებისაგან შედგება.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში რიცხვი N - ბინარული სტრინგების რაოდენობა. მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში თითო სტრინგი.

გამოსატანი მონაცემები: ყოველი სტრინგისთვის გამოიტანეთ თითო სტრიქონი - ყველა შესაძლო წაშლის შემდეგ დარჩენილი სტრინგი, ან სიტყვა  ZERO, თუ შესაბამისი სტრინგი მთლიანად წაიშალა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 1111001111 1010101010 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
ZERO 1010101010 დაკოპირება